( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org

On September 8th, International Literacy Day, NGO Advancing Together (AT) organized a meeting with the Deputy Minister of Education, Science and Technology (MEST) with whom shared some of the findings related to the level of education and issue of illiteracy among displaced persons and returnees, in particular Roma, Ashkali and Egyptian communities. Deputy Minister was informed on AT’s Program implemented in the framework of partnership with United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) and conducted advocacy for the improvement of conditions and access to education for the internally displaced and returnee children. Deputy Minister thanked AT for the commemoration of the International Literacy Day and showed readiness for new opportunities of cooperation with AT and UNHCR in the field of education.

Më 8 shtator, në Ditën Ndërkombëtare të Shkrim-Leximit, OJQ Advancing Together (AT) organizoi një takim me Zëvendës Ministrin e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT) me të cilin ndanë disa nga gjetjet në lidhje me nivelin e arsimimit dhe çështjen e analfabetizmit në mesin e personave të zhvendosur dhe të kthyer, në veçanti nga radhët e komuniteteve Rome, Ashkali dhe Egjiptian. Zëvendës Ministri u informua me Programin AT-së të zbatuar në kuadër të partneritetit me Komisionerin e Lartë të Kombeve të Bashkuara për Refugjatët (UNHCR) dhe avokoi për përmirësimin e kushteve dhe qasjen në arsim për fëmijët e zhvendosur brenda vendit dhe të kthyer. Zëvendësministri falënderoi AT-në për shenimin e Ditës Ndërkombëtare të Shkrim-Leximit dhe tregoi gatishmëri për mundësi të reja bashkëpunimi me AT-në dhe UNHCR në fushën e arsimit.

Osmog septembra, na Međunarodni dan pismenosti, nevladina organizacija „Advancing Together” (AT) organizovala je sastanak sa zamenikom ministra obrazovanja, nauke i tehnologije (MONT) s kojim je podelila neka od saznanja o nivou obrazovanja i pitanju nepismenosti među raseljenim osobama i povratnicima, posebno zajednicama Roma, Aškalija i Egipćana. Zamenik ministra je informisan o programu AT-a koji se sprovodi u okviru partnerstva s Visokim komesarijatom Ujedinjenih Nacija za izbeglice (UNHCR-om) i zagovarano je poboljšanje uslova i pristup obrazovanju za interno raseljenu i povratničku djecu. Zamenik ministra zahvalio se AT-u na obeležavanju Međunarodnog dana pismenosti i pokazao spremnost za nove vidove saradnje sa AT-om i UNHCR-om na polju obrazovanja.