( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org

The NGO “Advancing Together” (AT), a partner organization of UNHCR, marked today the International Literacy Day, through participation at the morning show on the television medium KOHA Vizion. Through an awareness raising message about the phenomenon of illiteracy and its impact in the life of an individual and in the society, AT also raised the issue and challenges of the returnees and internally displaced persons in terms of right to education and access to education. At the same time, the activities and mission of the organization were revealed, including the involvement of the displaced persons and returnees in the labor market and the development of their professional skills through the provision of professional training.

OJQ “Advancing Together” (AT), Organizatë partnere e UNHCR-së, shënoi sot Ditën Ndërkombëtare të Shkrim – Leximit, përmes pjesëmarrjes në emsionin e mëngjesit në mediumin televiziv KOHA Vizion. Përmes një mesazhi vetëdijësues në lidhje me fenomenin e analfabetizmit dhe ndikimin e tij në jetën e një ndividi dhe në shoqëri, AT ka ngritur po ashtu çështjet dhe sfidat e personave të kthyer dhe të zhvendosur mbrenda vendit sa i përket të drejtës në arsim dhe qasjes në arsim. Njëkohësisht, janë shpalosur edhe aktivitetet dhe misioni i organizatës dhe përfshirja e komunitetit të zhvendosur dhe të kthyer në masat e tregut të punës si dhe ngritja e shkathtësive profesionale përmes ofrimit të trajnimeve profesionale.

NVO „Advancing Together” (AT), partnerska organizacija UNHCR-a, obeležila je danas Međunarodni dan pismenosti učešćem u jutarnjoj emisiji na KOHA Vizion televizijskom kanalu. Kroz poruku podizanja svesti o fenomenu nepismenosti i njenom uticaju na život pojedinca i u društvu, takođe su pokrenuta i pitanja i izazovi sa kojima se suočavaju povratnici i interno raseljena lica u smislu prava na obrazovanje i pristupa obrazovanju. Istovremeno su predstavljene aktivnosti i misija organizacije, koje podrazumevaju i uključivanje raseljenih lica i povratnika u tržište rada i razvoj njihovih veština kroz pružanje profesionalne obuke.