( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org

Through advocacy of “Advancing Together” (AT), UNHCR’s partner organization, meat processing company Buquku based in Pejë/Peć, helped with packages of fresh and quality meat products, 50 Roma, Ashkali and Egyptians families, returnees and vulnerable social cases in the village Nakull/Naklo, Brestovik, Vitomiricë/Vitomirica and 7 Shatori neighbourhood, in Pejë/ Peć municipality.The distribution of this food aid of meat products was done by “Advancing Together” – AT.

Me ndërmjetësim të “Advancing Together” (AT), organizatë partnere e UNHCR-it, kompania e përpunimit të mishit Buquku, Zt.Jeton Buquku, me seli në Pejë, ka ndihmuar me pako të produkteve të freskëta dhe cilësore të mishit, 50 familje të komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian, të kthyer dhe raste me gjendje të rëndë sociale në fshatin Nakull, Brestovik, Vitomiricë dhe lagjen 7 Shatori, në komunën e Pejës.Shpërndarja e kësaj ndihme ushqimore të produkteve të mishit është bërë nga organizata “Advancing Together” – AT.

Uz posredovanje Advancing Together (AT), partnerske organizacije UNHCR-a, kompanija za preradu mesa Buquku sa sedištem u Peći, je pomogao sa paketima svežih i kvalitetnih mesnih proizvoda, 50 porodica Roma, Aškalija i Egipćana, povratnici i slučajevi teškog socijalnog stanja u selu Naklo, Brestovik, Vitomirica i naselje 7 Shtatori u opštini Peć. Podelu ove pomoći u hrani mesnatih proizvoda uradila je organizacija “Advancing Together” – AT.