( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org

Within the framework of all-inclusiveness in ensuring full access to health care services and with the primary purpose of maintaining the health of the citizens of Kosovo without distinction against COVID-19, today, continued the medical examination at home of 12 members of the Roma community, old vulnerable people, in the municipality of Gjilan.
The implementation of this action by the Municipal Commission for Emergencies in Gjilan/Gnjilane, Health Directorate and enabled by the medical staff of the Main Family Medicine Center, was done in coordination and with advocacy of “Advancing Together”, partner organization of UNHCR.
#Covid19 #HealthcareForAll
#AdvancingTogether
UNHCR Kosovo
#StayHome

Në kuadër të gjithë-përfshirjes në sigurimin e qasjes së plotë ndaj shërbimeve të kujdesit shëndetësor dhe me qëllim parësor ruajtjen e shëndetit të qytetarëve të Kosovës pa dallim kundër COVID-19 , sot, ka vazhduar ekzaminimi mjekësorë në shtëpi i 12 pjesëtarëve të komunitetit Rom, të moshuar dhe në cenueshmëri në komunën e Gjilanit.
Realizimi i këtij aksioni nga Shtabi Komunal për Emergjenca në këtë Komunë, Drejtorisë së Shëndetësisë dhe mundësuar nga stafi mjekësor i Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare, është bërë në bashkërendim dhe avokim të “Advancing Together”, organizatë partnere e UNHCR-it .

U okviru sveobuhvatnosti u pružanju punog pristupa zdravstvenim uslugama sa primarnom svrhom zdravstvene zaštite građana Kosova bez razlike protiv COVID-19, danas je nastavljen ljekarski pregled 12 pripadnika romske zajednic, ugrožene starije osobe u opštini Gnjilane.
Sprovođenje ove akcije od strane opštinskog Štaba za Vanredne Situacije u opštini Gnjilane, Direkcija za Zdravstvo i omogućieno od medicinskog osoblja Glavnog Centra Porodične Medicine, urađeno je u koordinaciji i zagovaranju od “Advancing Together”, partnerske organizacije UNHCR-a.