( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org

Advancing Together (AT), a UNHCR Kosovo partner organization, today organized a meeting on “𝑫𝑰𝑺𝑷𝑳𝑨𝑪𝑬𝑫 𝑨𝑵𝑫 𝑹𝑬𝑻𝑼𝑹𝑵𝑬𝑫 𝑷𝑬𝑹𝑺𝑶𝑵𝑺 – 𝑨𝑪𝑪𝑬𝑺𝑺 𝑻𝑶 𝑯𝑼𝑴𝑨𝑵 𝑹𝑰𝑮𝑯𝑻𝑺” – which brought together the Ombudsman Institution, the Ministry of Communities and Returns of Local Government, Office for Good Governance / Office of the Prime Minister, Community Advisory Council / Office of the President, Free Legal Aid Agency, Centers for Work and Social Welfare, Municipal Offices for Communities and Returns and local NGOs (Jahjaga Foundation, RROGRAEK and AKTIV), as well as representatives of the returnee and internally displaced community. The purpose of the meeting was to address the issues identified such as access to services and rights, and the functioning of mechanisms for the promotion and protection of human rights in Kosovo, where recommendations were made for the respective institutions.

————————————-

Advancing Together (AT), organizatë partnere e UNHCR Kosovo organizoi sot takimin me temën “𝑷𝑬𝑹𝑺𝑶𝑵𝑨𝑻 𝑬 𝒁𝑯𝑽𝑬𝑵𝑫𝑶𝑺𝑼𝑹 𝑫𝑯𝑬 𝑻𝑬̈ 𝑲𝑻𝑯𝒀𝑬𝑹 – 𝑸𝑨𝑺𝑱𝑨 𝑵𝑬̈ 𝑻𝑬̈ 𝑫𝑹𝑬𝑱𝑻𝑨𝑻 𝑬 𝑵𝑱𝑬𝑹𝑰𝑼𝑻”- i cili bëri bashkë Institucionin e Avokatit të Popullit, Ministrinë për Komunitete dhe Kthim, Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal, Zyrën për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit, Këshillin Konsultativ për Komunitete/Zyra e Presidentit, Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas, Qendrat për Punë dhe Mirëqenie Sociale, Zyrat Komunale për Komunitete dhe Kthim dhe OJQ-të lokale (Jahjaga Foundation, RROGRAEK dhe AKTIV), si dhe përfaqësuesit e komunitetit të kthyer dhe të zhvendosur. Takimi pati si synim adresimin e çështjeve të identifikuara si qasja në shërbime dhe të drejta, dhe në funksionimin e mekanizmave për promovimin dhe mbrojtjen e drejtave të njeriut në Kosovë, nga i cili takim dolën rekomandime konkrete për institucionet përkatëse për ti adresuar ato.

————————————-

Advancing Together (AT), partnerska organizacija UNHCR Kosovo danas je organizovala sastanak na temu „𝑹𝑨𝑺𝑬𝑳𝑱𝑬𝑵𝑨 𝑳𝑰𝑪𝑨 𝑰 𝑷𝑶𝑽𝑹𝑨𝑻𝑵𝑰𝑪𝑰 – 𝑷𝑹𝑰𝑺𝑻𝑼𝑷 𝑳𝑱𝑼𝑫𝑺𝑲𝑰𝑴 𝑷𝑹𝑨𝑽𝑰𝑴𝑨“ – koji je okupio Instituciju ombudsmana, Ministarstvo za zajednice i povratak, lokalne samouprave, Kancelariju za dobro upravljanje/ Kabinet premijera, Savetodavno veće za zajednice / Kancelarija predsednika, Agencija za besplatnu pravnu pomoć, Centri za rad i socijalnu zaštitu, Opštinske kancelarije za zajednice i povratak i lokalne NVO (Fondacija Jahjaga, RROGRAEK i AKTIV), kao i predstavnici zajednica povratnika i raseljenih. Svrha sastanka je bila da se adresiraju identifikovana pitanja o pristupu u uslugama i pravima i funkcionisanju mehanizama za unapređenje i zaštitu ljudskih prava na Kosovu, gde su date preporuke za relevantne institucije.