( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org
It was a pleasure to talk to the Prime Minister’s Advisor on Community Affairs about the best ways of cooperation for the reintegration of displaced persons and returnees, as well as to inform her about our activities in the field of protection of the rights of communities.
—————————————————
Ishte kënaqësi që me Këshilltaren e Kryeministrit për Çështje të Komuniteteve të bashkëbisedojmë për mënyrat më të mira të bashkëpunimit për riintegrimin e personave të zhvendosur dhe të kthyer si dhe ta informojmë rreth aktiviteteve tona në fushën e mbrojtjes së të drejtave të komuniteteve.
—————————————————
Bilo je zadovoljstvo razgovarati sa savetnicom premijera za pitanja zajednica o najboljim načinima saradnje za reintegraciju raseljenih lica i povratnika, kao i informisati je o našim aktivnostima u oblasti zaštite prava zajednica.