( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org
Executive Director of Advancing Together (AT) Mr. Bashkim Ibishi and the team held a meeting with Municipal Mayor of Gracaniçë/Gracanica, Mrs. Liljana Subaric and her Cabinet. The meeting focused on AT’s ongoing activities and projects that aim promotion of community rights and integration of internally displaced persons and returnees.
Mrs. Subaric offered a close cooperation with AT at all spheres in order to strengthen joint efforts to positively impact on the promotion of human rights.
Drejtori Ekzekutiv i Advancing Together (AT) z. Bashkim Ibishi dhe ekipi i tij zhvilluan një takim me Kryetaren e Komunës së Graçanicës, znj. Liljana Subaric dhe kabinetin e saj. Takimi u fokusua në aktivitetet dhe projektet në vazhdim e sipër të AT-së të cilat synojnë promovimin e të drejtave të komuniteteve dhe integrimin e personave të zhvendosur brenda vendit dhe të të kthyerve.
Znj. Subaric ofroi një bashkëpunim të ngushtë me AT në të gjitha sferat për të forcuar përpjekjet e përbashkëta për të ndikuar pozitivisht në promovimin e të drejtave të njeriut.
Izvršni direktor Advancing Together (AT) g-din Baškim Ibiši sa svojim timom, su održali sastanak sa predsednicom opštine Gračanica, gospođom Liljanom Subarić i njenim kabinetom. Sastanak je bio fokusiran na tekuće aktivnosti i projekte AT-a koji imaju za cilj promociju prava zajednica i integraciju interno raseljenih lica i povratnika.
Gospođa Subarić je ponudila blisku saradnju sa AT u svim sferama u cilju jačanja zajedničkih napora da se pozitivno utiče na promociju ljudskih prava.