( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org

„Advancing Together (AT), a partner organization of the UNHCR Kosovo, in cooperation with the municipality of Klinë/a, with the participation of the Albanian, Serbian and Egyptian communities from the village of Krushevë e Madhe/Veliko Kruševo as well as OSCE officials, Ombudsperson Institution and Slovenian KFOR-LMT held the first meeting for this year, in order to strengthen inter-ethnic relations between returnees and the receiving community in this location.
At the meeting, the participants stressed the need to strengthen peaceful coexistence and interethnic communication, empowerment and socio-economic reintegration through concrete initiatives which will be in their common interest.

———————————-
“Advancing Together” (AT), organizatë partnere e UNHCR Kosovo, në bashkëpunim me komunën e Klinës, me pjesëmarrje të përfaqësuesve të komuniteteve shqiptarë, serbë, dhe egjiptianë nga fshati Krushevë e Madhe, si dhe të zyrtarëve të OSBE-së, Institucioni i Avokatit të Popullit, KFOR-LMT slloven mbajtën takimin e parë për këtë vit me qëllim të forcimit të marrëdhënieve ndër-etnike midis të kthyerve dhe komunitetit pritës në këtë lokacion.
Në takim, të pranishmit theksuan nevojën e forcimit të bashkëjetesës paqësore dhe të komunikimit ndër-etnik, fuqizimit dhe ri-integrimit socio-ekonomik përmes iniciativave konkrete, të cilat do të jenë në interes të përbashkët.
———————————-
„Advancing Together“ (AT), partnerska organizacija UNHCR Kosovo, u saradnji sa opštinom Klina, uz učešće albanske, srpske i egipćanske zajednice iz sela Veliko Kruševo kao i zvaničnici OEBS-a, Ombudsman Insitucije, slovenski KFOR-LMT, održali su prvi sastanak za ovu godinu u cilju jačanja međuetničkih odnosa između povratnika i primajuće zajednice na ovoj lokaciji.
Tokom sastanka učesnici su naglasili potrebu jačanja miroljubivog suživota i međuetničke komunikacije, osnaživanja i društveno-ekonomske reintegracije kroz konkretne iniciative koji će biti u zajedničkom interesu.