( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org
Executive Director of Advancing Together (AT) Mr. Bashkim Ibishi had a pleasant meeting today with Mrs. Anna Rostocka – Chief of Mission of IOM in Kosovo, with whom discussed issues of common interest in relation to reintegration of returnees and IDPs as well as forms of cooperation in order to advance and promote communities rights in Kosovo towards their social inclusion and socio-economic empowerment.
Drejtori Ekzekutiv i Advancing Together (AT) z. Bashkim Ibishi pati sot një takim të këndshëm me Znj. Anna Rostocka – Shefe e Misionit të IOM-it në Kosovë, me të cilën diskutoi çështjet me interes të përbashkët në lidhje me ri-integrimin e të kthyerve dhe PZHBV-ve si dhe format e bashkëpunimit, me qëllim të avancimit dhe promovimit të të drejtave të komuniteteve në Kosovë drejt përfshirjes së tyre sociale dhe fuqizimit social-ekonomik.
Izvršni direktor Advancing Together (AT) g. Bashkim Ibishi je danas imao prijatan sastanak sa gđom. Anna Rostocka – šeficom misije IOM-a na Kosovu sa kojom je razgovarao o pitanjima od zajedničkog interesa u vezi sa reintegracijom povratnika i interno raseljenih lica kao i oblicima saradnje u cilju unapređenja i promocije prava zajednica na Kosovu ka njihovom socijalnom uključivanju i socio-ekonomskom osnaživanju.