( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org

Advancing Together (AT), partner organization of UNHCR Kosovo, is assisting the most disadvantaged groups among returnees, IDPs and marginalized groups among Roma, Ashkali and Egyptian communities through the MPTF (Multi Partner’s Trust Fund) Project. The project is aiming at decreasing the vulnerability caused by COVID-19 virus to these groups through facilitating access to legal assistance, psycho-social support, access to information and communication, effective coordination and advocacy as well as socioeconomic support through vocational training.
Visit 👉 https://mptfcovid.unkt.org

Advancing Together (AT), organizatë partnere e UNHCR Kosovo, është duke ndihmuar grupet më të pafavorizuara midis të të kthyerve, Personave të zhvendosur brenda vendit dhe grupeve të margjinalizuara midis komuniteteve Romë, Ashkali dhe Egjiptas përmes Projektit MPTF (Fondi i Mirëbesimit të Shumë Partnerëve). Projekti synon të zvogëlojë cenueshmërinë e shkaktuar nga virusi COVID-19 ndaj këtyre grupeve përmes lehtësimit të qasjes në ndihmë ligjore, mbështetjes psiko-sociale, qasjes në informacion dhe komunikim, koordinimit efektiv dhe avokim, si dhe mbështetjes socio-ekonomike përmes trajnimeve profesionale.
Vizitoni 👉 https://mptfcovid.unkt.org/?lang=sq

Advancing Together (AT), partnerska organizacija UNHCR Kosovo, pruža podršku najugroženijim grupama među povratnicima, interno raseljenim licima I marginalizovanim grupama među zajednicama Roma, Aškalija i Egipćana u okviru MPTF projekta (Multi Partner’s Trust Fund). Cilj projekta je smanjenje ranjivosti ovih grupa izazvane virusom KOVID-19, kroz olakšavanje pristupa pravnoj pomoći, psihosocijalnoj podršci, pristupu informacijama i komunikaciji, efikasnoj koordinaciji i zastupanju, kao i socijalno-ekonomskoj podršci u vidu stručng osposobljavanja.
Posetite 👉 https://mptfcovid.unkt.org/?lang=sr