( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org

NGO “Advancing Together” (AT), at this time of pandemic, in order to support and assist all those who are the categories of returnees, internally displaced persons and members of other marginalized groups, such as Roma, Ashkali and Egyptian communities, has activated a special telephone line for their requests and needs, that are related to: COVID-19, legal assistance and advice, support to access public services, information on access to material assistance and in the field of safeguard from sexual and gender-based violence.
The telephone line will be free of charge every working day from 8:30 AM to 16:30 PM.
#ATassistYou#Covid19#legalassistance#publicserviceassistance#sayNOtoViolence#call080020020

OJQ “Advancing Together” (AT), në këtë kohë pandemie, në mënyrë që të mbështesë dhe ndihmoj të gjithë ata që janë kategori e personave të kthyer, të zhvendosur brenda vendit dhe pjesëtarët e grupeve të tjera te margjinalizuara, siç janë komunitetet Rom, Ashkali dhe Egjiptian, ka aktivizuar një linjë të veçantë telefonike për kërkesat dhe nevojat e tyre, që ndërlidhen me çështje të COVID-19, ndihmë dhe këshilla juridike, mbështetje dhe qasje në shërbime publike, informacione për qasje në ndihmë materiale si dhe në fushën e mbrojtjes nga dhuna në bazë seksuale dhe gjinore.
Linja telefonike do të jetë pa pagesë në shërbim çdo ditë pune nga ora 8:30h deri 16:30h,

NVO ”Advancing Together” (AT), u ovo vreme pandemije, kako bi podržala i pomogla svima onima koji su kategorija povratnika, interno raseljenim licima i članovima drugih marginalizovanih grupa, kao što su romske, aškalijske i egipatske zajednice, aktivirala je posebnu telefonsku liniju za njihove zahteve i potrebe, a odnosi se na: pitanja vezana za COVID-19, pravnu pomoć i savete, podršku i pristup javnim uslugama, informacije o pristupu materijalnoj pomoći kao i na polju zaštite od seksualnog i rodno zasnovanog nasilja.
Telefonska linija će biti besplatna i u službi svakog radnog dana od 8:30h do 16:30h.