( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org

On May 14, 2020, Advancing Together (AT), a partner organization of UNHCR, conducted a virtual-online information session with the business community, members of non-majority communities, returnees and internally displaced, related to “Call for Proposals for START-UP and Existing Businesses from the Grant Scheme “Balanced Regional Development Program” BRDP 2020, by the Ministry of Regional Development.
This virtual information session, aimed their information and training, regarding the application procedures for these grants.
#AdvancingTogether-AT
UNHCR Kosovo
#EveryoneCounts.

Me datën 14 maj 2020, “Advancing Together” (AT), organizatë partnere e UNHCR-it ka realizuar një sesion virtual/on-line informimi me komunitetin e biznesit, pjesëtar të komuniteteve jo-shumicë, të kthyer dhe atyre të zhvendosur brenda vendit, në lidhje me “Thirrjen për Propozime për START-UP dhe Biznese Ekzistuese nga Skema e Granteve „Programi i Zhvillimit Rajonal të Balancuar“ (PZHRB 2020) nga Ministria E Zhvillimit Rajonal.
Ky sesion virtual, kishte për qëllim, informimin dhe trajnimin e tyre në lidhje me procedurat e aplikimit për këto grante.
https://mzhr.rks-gov.net/thirje-per-propozime-2020/

14. maja 2020. “Advancing Together” (AT), partnerska organizacija UNHCR-a, realizovao je virtuelnu/online informativnu sesiju sa poslovnom zajednicom, članovima nevećinskih zajednica, povratnike i interno raseljena lica, u vezi “Poziva za Podnošenje Predloga za Početnike (START-UP) i biznese iz Šeme Grantova “Uravnoteženi Regionalni Razvojni Program” URRP 2020 od strane Ministarstva za Regionalni Razvoj.
Ova virtualna informativna sesija imala je za cilj njihovo informisanje i obučavanje u vezi sa procedurama apliciranja za ove grantove.
https://mzhr.rks-gov.net/pozivi-i-obavestenja-2020/