( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org
On the International Human Rights Day “December 10”, Advancing Together organized the ceremony of distribution of Certificates for 15 women and girls of the Roma and Ashkali community from the municipalities of Obiliq/Obilić, Ferizaj/Uroševac, and Lipjan/Lipljane, among them 2 returnees and 3 internally displaced, who have successfully completed professional training in the field of Tailoring.
The project is supported by the Canadian Embassy – Canadian Fund for Local Initiatives (CFLI) and part of the ceremony was the Ambassador of Canada to Kosovo, Mr. Alan Bowman, Deputy Prime Minister Mrs. Emilija Redzepi, Agency for Vocational Education and Training Mrs. Fikrije Zymberi and Directorate of the Vocational School “Shtjefën Gjeqovi” where the training was conducted.
On this day, AT reaffirms that will continue its efforts to work on the protection of women’s rights and promotion of their right to security, dignity, equality, and justice.
“𝑨𝑻 𝒘𝒊𝒔𝒉𝒆𝒔 𝒂𝒍𝒍 𝒑𝒂𝒓𝒕𝒊𝒄𝒊𝒑𝒂𝒏𝒕𝒔 𝒔𝒖𝒄𝒄𝒆𝒔𝒔 𝒊𝒏 𝒕𝒉𝒆𝒊𝒓 𝒑𝒓𝒐𝒇𝒆𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍 𝒋𝒐𝒖𝒓𝒏𝒆𝒚, 𝒔𝒐𝒄𝒊𝒐-𝒆𝒄𝒐𝒏𝒐𝒎𝒊𝒄 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒈𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏, 𝒂𝒏𝒅 𝒊𝒏𝒄𝒍𝒖𝒔𝒊𝒐𝒏 𝒊𝒏 𝒕𝒉𝒆 𝒔𝒐𝒄𝒊𝒆𝒕𝒚”.
—————————————————
Në ditën Ndërkombëtare të Drejtave të Njeriut 10 Dhjetor, Advancing Together organizoi ceremoninë e shpërndarjes së Certifikatave për 15 gra dhe vajza të komunitetit Rom dhe Ashkali nga komunat e Obiliqit, Ferizajt dhe Lipjanit, në mesin e tyre 2 të kthyera dhe 3 të zhvendosura brenda vendit, të cilat kanë përfunduar me sukses trajnimin profesional në fushën e rrobaqepësisë.
Projekti mbështetet nga Ambasada Kanadeze – Fondi Kanadez për Iniciativa Lokale (CFLI) dhe pjesë e ceremonisë ishte Ambasadori i Kanadasë për Kosovë z. Alan Bowman, Zëvendës Kryeministrja znj. Emilija Redzepi, Drejtoresha e Agjencisë për Arsim dhe Aftësim Profesional znj. Fikrije Zymberi dhe Drejtoria e Shkollës Profesionale “Shtjefën Gjeqovi” ku është realizuar trajnimi.
Në këtë ditë, AT ri-konfirmon se do të vazhdojë përpjekjet e saj për të punuar në mbrojtjen e të drejtave të grave dhe promovimin e të drejtës së tyre për siguri, dinjitet, barazi dhe drejtësi.
“𝑨𝑻 𝒊 𝒖𝒓𝒐𝒏 𝒕𝒆̈ 𝒈𝒋𝒊𝒕𝒉𝒆̈ 𝒑𝒋𝒆𝒔𝒆̈𝒎𝒂𝒓𝒓𝒔𝒆𝒗𝒆 𝒔𝒖𝒌𝒔𝒆𝒔𝒆 𝒏𝒆̈ 𝒓𝒓𝒖𝒈𝒆̈𝒕𝒊𝒎𝒊𝒏 𝒆 𝒕𝒚𝒓𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒇𝒆𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍, 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒈𝒓𝒊𝒎 𝒅𝒉𝒆 𝒑𝒆̈𝒓𝒇𝒔𝒉𝒊𝒓𝒋𝒆 𝒔𝒐𝒄𝒊𝒐-𝒆𝒌𝒐𝒏𝒐𝒎𝒊𝒌𝒆 𝒏𝒆̈ 𝒔𝒉𝒐𝒒𝒆̈𝒓𝒊”.
—————————————————
Na Međunarodni dan ljudskih prava 10. decembar, Advancing Together organizovala je svečanu dodelu sertifikata za 15 žena i devojčica romske i aškalijske zajednice iz opština Obilić, Uroševac i Lipljane, među kojima 2 povratnika i 3 interno raseljena lica, koja su uspešno završila stručno usavršavanje u oblasti krojačke delatnosti.
Projekat podržava Ambasada Kanade – Kanadski fond za lokalne inicijative (CFLI) a deo svečanosti bio je i ambasador Kanade na Kosovu g. Alan Bowman, potpredsednica Vlade gđa. Emilija Redžepi, Direktorica Agencije za obrazovanje i usavršavanje gđa. Fikrije Zymberi i Direkcija stručne škole „Shtjefën Gjekovi“ u kojoj je obuka sprovedena.
Na današnji dan, AT ponovo potvrđuje da će nastaviti sa svojim naporima da radi na zaštiti prava žena i promociji njihovog prava na bezbednost, dostojanstvo, jednakost i pravdu.
„𝑨𝑻 𝒛̌𝒆𝒍𝒊 𝒔𝒗𝒊𝒎 𝒖𝒄̌𝒆𝒔𝒏𝒊𝒄𝒊𝒎𝒂 𝒖𝒔𝒑𝒆𝒉 𝒏𝒂 𝒏𝒋𝒊𝒉𝒐𝒗𝒐𝒎 𝒑𝒓𝒐𝒇𝒆𝒔𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒏𝒐𝒎 𝒑𝒖𝒕𝒖, 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒈𝒓𝒂𝒄𝒊𝒋𝒖 𝒊 𝒔𝒐𝒄𝒊𝒐-𝒆𝒌𝒐𝒏𝒐𝒎𝒔𝒌𝒐 𝒖𝒌𝒍𝒋𝒖𝒄̌𝒊𝒗𝒂𝒏𝒋𝒆 𝒖 𝒅𝒓𝒖𝒔̌𝒕𝒗𝒐”.