( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org

Sot, zyrtarja përgjegjëse për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve nga “Advancing Together” (AT) organizatë partnere e UNHCR-it, me qëllim të ngritjes së vetëdijes në mesin e fëmijëve më të cenueshëm të komunitetit të kthyer, ka mbajtur një sesion informimi në internet me fëmijët e komunitetit Rom, të kthyer në komunën e Graçanicës për të diskutuar në lidhje me COVID-19, ku së bashku biseduan në lidhje me rekomandimet e përgjithshme shëndetësore të ofruara nga Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH), se si të mbrohen dhe promovohen të drejtat e fëmijëve gjatë kësaj pandemie.

Danas, zvaničnica odgovorna za zaštitu dečjih prava od strane “Advancing Together” (AT) partner organizacija UNHCR-a, sa ciljem podizanja svesti među najugroženijom decom povratničke zajednice, je preko interneta održala informativnu sesiju sa decom romske etnicke zajednice u opštini Gračanica na kojoj se razgovaralo o COVID-19 , gde su zajedno razgovarali o opštim zdravstvenim preporukama Svetske Zdravstvene Organizacije (SZO) o tome kako štititi i promovisati dečija prava tokom ove pandemije.

Today, child protection focal point of “Advancing Together” (AT) partner organization of UNHCR, with the aim of raising awareness among the most vulnerable children of the returnee community, held an online information session with Roma returnee children in Graçanicë/Gračanica municipality to discuss about the COVID-19, where they discussed together the general health recommendations provided by the World Health Organization (WHO), on how to protect and promote children’s rights during this pandemic.

P.S.
Pëlqimi nga prindërit është marrë paraprakisht për të gjithë fëmijët që morën pjesë në këtë diskutim në fokus grup.

Unapred dobijen pristanak roditelja za svu decu koja su učestvovali u ovoj diskusiji fokusne grupe.

Consent obtained in advance from parents for all children participating in this focus group discussion.

UNHCR Kosovo
#Advancing Together – AT
#WhileAtHome
#NderkoheNshpi