( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org
Advancing Together (AT) constantly visits returnees and internally displaced persons, members of non-majority communities throughout Kosovo. Among other things, A.T. informs them about the opportunities of access to rights and services through legal aid offered by ” AT” and “Agency for Free Legal Aid – R. of Kosovo” (ANJF).
The distribution of information material is only one part of the daily activities of A.T. – village of Vitomirica and Peja city.
Advancing Together is a UNHCR Kosovo partner organization.
Advancing Together (AT) në vazhdimësi viziton të kthyerit dhe të zhvendosurit brenda vendit, pjesëtarë të komuniteteve jo-shumicë në tërë Kosovën, ku përveç tjerash i informon ata në lidhje me mundësinë e qasjes në të drejta dhe shërbime përmes ndihmës juridike që ofrohen nga “AT” dhe Agjencia Për Ndihmë Juridike Falas – R. e Kosovës (ANJF).
Shpërndarja e materialit informues është vetëm një pjesë e aktiviteteve ditore të A.T. – fshati Vitomiricë dhe qyteti I Pejës.
Advancing Together është organizatë partnere e UNHCR Kosovo.
Advanicng Together (AT) u kontinuitetu posećuje povratnike i interno raseljena lica, pripadnike nevećinskih zajednica, širom Kosova. Između ostalog, A.T. ih obavestava o tome kako da pristupe svojim pravima i uslugama, I to putem pravne pomoći koju nude „AT” i „Agencija za besplatnu pravnu pomoć – R. Kosova“ (ANJF).
Distribucija informativnog materijala samo je jedan deo svakodnevnih aktivnosti A.T. – selo Vitomirica i grad Peć.
Advancing Together je partnerska organizacija UNHCR Kosovo.