( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org

“Advancing Together” (AT) partner organization of UNHCR Kosovo, organized an outreach activity in the Community Center premises in Fushë Kosovë/Kosovo Polje town with Ashkali women, returnee and host community members. The event aimed at providing support and guidance to women regarding applying for tailoring positions opened by Tailoring companies.
———————————–

“Advancing Together” (AT) organizatë partnere e UNHCR Kosovo, organizoi një aktivitet informues në ambientet e Qendrës për Komunitete në qytetin e Fushë Kosovës me gra përfaqësuese të komunitetit ashkali, të kthyera dhe anëtare të komunitetit pritës. Aktiviteti ka pasur për qëllim ofrimin e mbështetjes dhe udhëzimit për gratë në lidhje me aplikimin për pozitat e rrobaqepësisë të hapura nga Kompani të rrobaqepsisë.
———————————–
Organizacija „Advancing Together“ (AT), partnerska organizacija UNHCR Kosovo, organizovao informativnu aktivnost u prostorijama Društvenog Centra u Kosovo Polje sa ženama Aškalijske zajednice, povratnicama i članovima prijemne zajednice. Aktivnosti je imao za cilj pružiti podršku i smernice ženama u vezi sa konkurisanjem na radna mesta otvorena od krojačka produzeča.