( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org
Advancing Together (AT), a partner organization of UNHCR, in cooperation with the Free Legal Aid Agency held a meeting with the members of the Roma, Ashkali and Egyptian communities in Pejë/Pec municipality.
The purpose of the meeting was to “Raise awareness on the services of the Free Legal Aid Agency (FLAA). Participants were informed about the services offered by this agency, criteria and procedures to benefit from free legal aid. Issues addressed and which needed free legal aid were related to property, proof of ownership, lack of civil documentation, access to municipal services, formal employment etc.
Advancing Together (AT), organizatë partnere e UNHCR-së, në bashkëpunim me Agjencinë për Ndihmë Juridike Falas mbajtën një takim me pjesëtarët e komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptian në komunën e Pejës.
Qëllimi i takimit ishte “Rritja e ndërgjegjësimit për shërbimet e Agjencisë së Ndihmës Juridike Falas (ANJF). Pjesëmarrësit u njohën me shërbimet që ofron kjo agjenci, kriteret dhe procedurat për të përfituar ndihmën juridike falas. Çështjet e trajtuara dhe të cilat kishin nevojë për një asistencë juridike falas kishin të bënim me çështje pronësore, vërtetimin e pronësisë, mungesën e dokumentacionit civil, qasjen në shërbimet komunale, punësimin formal etj.
Advancing Together (AT) partnerska organizacija UNHCR-a, u saradnji sa Agencijom za besplatnu pravnu pomoć, održala je sastanak sa pripadnicima zajednica Roma, Aškalija i Egipćana u opštini Peć.
Svrha sastanka je bila „Podizanje svesti o uslugama Agencije za besplatnu pravnu pomoć (ABPP). Učesnici su upoznati sa uslugama koje ova agencija nudi, kriterijumima i procedurama za korišćenje besplatne pravne pomoći. Slučajevi tretirani i kojima je bila potrebna besplatna pravna pomoć odnosile su se na imovinska pitanja, dokaz o vlasništvu, nedostatak civilne dokumentacije, pristup opštinskim uslugama, neformalno zapošljavanje, itd.