( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org
Advancing Together (AT),UNHCR Kosovo partner organization, as part of monitoring visits to returnee locations held discussions with returnees in village Serbobran/Srbobran (Istog), Nakull/Naklo (Peja/Pec) and
Klinavc(Kline/a) aiming at raising awareness among returnees on the importance of vaccination against Covid19, protection and preventive measures and access to health services.
AT also undertook awareness raising activities with returnee youth on the possibilities for socio-economic empowerment and inclusion through participation in the Vocational Training provided by different actors such as Kosovo Agency for Employment and Civil Society sector.


Advancing Together (AT), organizatë partnere e UNHCR Kosovo, si pjesë e vizitave monitoruese në lokacionet e të kthyerve, zhvilloi diskutime me të kthyerit në fshatin Serbobran (Istog), Nakull (Pejë) dhe Klinavc (Klinë) me qëllim të ngritjes së vetëdijes mbi rëndësinë e vaksinimit kundër Covid19, mbrojtjen dhe masat parandaluese si dhe qasjen në shërbimet shëndetësore.
AT gjithashtu zhvilloi aktivitete vetëdijësuese me të rinjtë e kthyer për mundësitë e fuqizimit dhe përfshirjes socio-ekonomike përmes pjesëmarrjes në Trajnime Profesionale të ofruara nga akterë të ndryshëm siç janë Agjencia e Kosovës për Punësim dhe sektori i Shoqërisë Civile.

 

Advancing Together (AT), UNHCR Kosovo partnerska organizacija, u okviru nadgledanja poseta lokacijama povratnika, održala je razgovore sa povratnicima u selima Srbobran (Istok), Naklo (Peć) i Klinavac (Klina) u cilju podizanja svesti povratnika o značaju vakcinacije protiv Kovid-a 19, zaštitnim i preventivnim merama kao i pristupu zdravstvenim uslugama.
AT je takođe podigao svest mlađe populacije povratnika o mogućnostima za socijalno-ekonomsko osnaživanje i inkluziju kroz učešće u stručnom osposobljavanju koje pružaju različiti akteri kao što su Kosovska agencija za zapošljavanje i sektor civilnog društva.