( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org
Two returnee women from the Roma community, one residing in Gjilan / Gnjilane and the other in Graçanicë / Gračanica, gained the right to a pension for persons with permanent disabilities, an important income for their families. This was achieved thanks to the advocacy and legal assistance provided by Advancing Together (AT), a partner organization of UNHCR Kosovo.
We thank the Kosovo Pension Administration and the Regional Office in Gjilan/Gnjilane and Prishtinë/Pristina for the excellent cooperation showed during our joint efforts to help these returnee families.
——————————————
Dy gra të kthyera nga komuniteti Rom, njëra me banim në Gjilan dhe tjetra në Graçanicë, fituan të drejtën për pension për personat me aftësi të kufizuara të përhershme, të ardhura këto të rëndësishme për familjet e tyre. Kjo u arrit falë avokimit dhe ndihmës juridike të ofruar nga Advancing Together (AT), organizatë partnere e UNHCR Kosovo.
Falenderojmë Administratën Pensionale të Kosovës dhe Zyrën Rajonale në Gjilan dhe Prishtinë për bashkëpunimin e shkëlqyeshëm të treguar gjatë përpjekjeve tona të përbashkëta për të ndihmuar këto familje të kthyera.
——————————————
Dve žene povratnice iz romske zajednice, jedna sa prebivalištem u Gnjilanu, a druga u Gračanici, stekle su pravo na penziju za osobe sa trajnim invaliditetom, važan prihod za njihove porodice. To je postignuto zahvaljujući zastupanju i pravnoj pomoći koju pruža Advancing Together (AT), partnerska organizacijaUNHCR Kosovo.
Zahvaljujemo se Kosovskoj administraciji za penzije i Regionalnim kancelarijama u Gnjilanu i Prištini na odličnoj saradnji tokom naših zajedničkih napora da pomognemo ovim povratničkim porodicama.