( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org

Advancing Together (AT) partner organization of UNHCR, organized the Round Table on the theme: “𝑫𝒊𝒔𝒑𝒍𝒂𝒄𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕 𝒊𝒏 𝑲𝒐𝒔𝒐𝒗𝒐, 𝒑𝒆𝒓𝒔𝒊𝒔𝒕𝒊𝒏𝒈 𝒈𝒂𝒑𝒔 𝒂𝒏𝒅 𝒔𝒐𝒍𝒖𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔”. During the meeting, AT presented the findings and challenges of return and integration process in Kosovo, emphasizing the need for durable solutions for returnees and IDPs.
For more click the link: 

Sustainability and Reintegration Challenges

The meeting gathered together relevant local institutions, international organizations, returnees and internally displaced persons as well as Civil Society Organizations where were identified the needs for sustainable solutions in Kosovo. The Forum came out with recommendations for decision-makers to address the raised issue.

Advancing Together (AT) organizatë partnere e UNHCR-së organizoi Tryezën e Rrumbullakët me temën: ”𝒁𝒉𝒗𝒆𝒏𝒅𝒐𝒔𝒋𝒂 𝒏𝒆̈ 𝑲𝒐𝒔𝒐𝒗𝒆̈, 𝒛𝒃𝒓𝒂𝒛𝒆̈𝒕𝒊𝒕𝒆̈ 𝒆 𝒗𝒂𝒛𝒉𝒅𝒖𝒆𝒔𝒉𝒎𝒆 𝒅𝒉𝒆 𝒛𝒈𝒋𝒊𝒅𝒉𝒋𝒆𝒕”. Gjatë takimit, AT prezantoi të gjeturat dhe sfidat e procesit të kthimit dhe integrimit në Kosovë, duke vënë theksin mbi nevojën për zgjidhje të qëndrueshme për të kthyerit dhe personat e zhvendosur.
Për më tepër klikoni në link:  

Sustainability and Reintegration Challenges

Takimi bëri bashkë institucionet vendore relevante, organizatat ndërkombëtare, të kthyerit dhe personat e zhvendosur brenda vendit si dhe Organizatat e Shoqërisë Civile ku u identifikuan e nevojat për zgjidhje të qëndrueshme në Kosovë. Takimi doli me rekomandime për vendimmarrësit për adresimin e çështjeve të ngritura.

Advancing Together (AT) partnerska organizacija UNHCR-a organizovalo okrugli sto na temu: “𝑹𝒂𝒔𝒆𝒍𝒋𝒆𝒏𝒐𝒔𝒕 𝒏𝒂 𝑲𝒐𝒔𝒐𝒗𝒖 – 𝒌𝒐𝒏𝒕𝒊𝒏𝒖𝒊𝒓𝒂𝒏𝒊 𝒊𝒛𝒂𝒛𝒐𝒗𝒊 𝒊 𝒓𝒆𝒔̌𝒆𝒏𝒋𝒂”. Tokom sastanka, AT je predstavila nalaze i izazove procesa povratka i integracije na Kosovu, naglašavajući potrebu za održivim rešenjima za povratnike i raseljena lica.
Za više kliknite na link:

Sustainability and Reintegration Challenges

Sastanak je okupio relevantne lokalne institucije, međunarodne organizacije, povratnike i interno raseljena lica, kao i organizacije civilnog društva gde su identifikovane potrebe za održivim rešenjima na Kosovu. Na sastanku su date preporuke za donosioce odluka da se pozabave postavljenim pitanjima.