( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org

Advancing Together (AT), a partner organization of UNHCR Kosovo has published a Fact Sheet about conducted activities during the period January – December 2021 related to socio-economic empowerment, inclusion, and integration of returnees and internally displaced persons.
For more, click on the link below:

Advancing Together (AT), organizatë partnere e UNHCR Kosovo në Kosovë publikoi të dhënat faktike për aktivitetet e realizuara gjatë periudhës janar – dhjetor 2021 lidhur me fuqizimin, përfshirjen dhe integrimin socio-ekonomik të të kthyerve dhe personave të zhvendosur brenda vendit.
Për më shumë, klikoni në lidhjen më poshtë:

Advancing Together (AT), partnerska organizacija UNHCR Kosovo na Kosovu, objavila je činjenične podatke o sprovedenim aktivnostima u periodu januar-decembar 2021 vezanim za osnaživanje, uključivanje i društveno-ekonomsku integraciju povratnika i interno raseljenih lica.
Za više informacija kliknite na donji link.