( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org

Advancing Together (AT) has published the report titled “SUSTAINABILITY AND REINTEGRATION CHALLENGES OF RETURNEES/IDP’S“. The report provides information regarding the re-integration of returnees and internally displaced persons in the sphere of housing, education, health, socio-economic integration, access to rights and services and in other important areas.

The report was developed with the support of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) Mission Office in Kosovo which Advancing Together is a partner organization.

For more information, follow the link below:

Advancing Together (AT) publikoi raportin me titull ”SFIDAT PËR QËNDRUESHMËRINË DHE RIINTEGRIMIN E TË KTHYERVE/PZHBV”. Raporti ofron informacione në lidhje me ri-integrimin e të kthyerve dhe personave të zhvendosur brenda vendit në sferën e banimit, arsimimit, shëndetësisë, integrimit socio-ekonomik, qasjen në të drejta dhe shërbime dhe në fusha tjera të rëndësishme.

Raporti është hartuar me mbështetjen e Zyrës së Misionit të Komisariatit të Lartë të Kombeve të Bashkuara për Refugjatët (UNHCR) në Kosovë me të cilën Advancing Together është organizatë partnere.

Për më tepër ndiqni linkun:

Advancing Together (AT) je danas objavio izveštaj pod nazivom „IZAZOVI ODRŽIVOSTI I REINTEGRACIJE POVRATNIKA/IRL“. Izveštaj pruža informacije u vezi sa reintegracijom povratnika i interno raseljenih lica u sferi stanovanja, obrazovanja, zdravstva, socio-ekonomske integracije, pristupa pravima i uslugama iu drugim važnim oblastima.

Izveštaj je izrađen uz podršku Kancelarije misije Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR) na Kosovu sa kojom je Advancing Together partnerska organizacija.

Za više informacija, pratite vezu ispod: