( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org
𝑻𝒂𝒊𝒍𝒐𝒓𝒊𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒂𝒊𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒔𝒕𝒂𝒓𝒕𝒆𝒅!
Girls and women from the Roma and Ashkali communities from the municipalities of Ferizaj/Uroševac, Lipjan/Lipljane, and Obiliq/ Obilić started their professional training in the field of tailoring which is taking place at the Vocational School in Prishtina “Shtejfën Gjeçovi”.
The project is being supported by the Embassy of Canada to Croatia and Kosovo
AT wishes all participants success in this journey towards their empowerment and socio-economic inclusion.

——————————————————-

𝑻𝒓𝒂𝒋𝒏𝒊𝒎𝒆𝒕 𝒑𝒆̈𝒓 𝑹𝒓𝒐𝒃𝒒𝒆𝒑𝒆̈𝒔𝒊 𝒇𝒊𝒍𝒍𝒖𝒂𝒏!
Vajza dhe gra nga komunitetet Rom dhe Ashkali nga komuna e Ferizajit,Lipjanit dhe Obiliqit filluan trajnimin e tyre profesional në fushën e rrobaqepsisë i cili po zhvillohet në Shkollën Profesioale ne Prishtinë ”Shtejfën Gjeçovi”.
Projekti po mbëshetet nga Ambasada Kanadeze.
AT ju dëshiron të gjitha pjesëmarrësve suksese në këtë rrugëtim drejt fuqizimit dhe përfshirjes së tyre socio-ekonomike.
——————————————————-
𝑲𝒓𝒐𝒋𝒂𝒄̌𝒌𝒂 𝒐𝒃𝒖𝒌𝒂 𝒋𝒆 𝒑𝒐𝒄̌𝒆𝒍𝒂!
Devojke i žene iz romske i aškalijske zajednice iz opština Uroševac, Lipljane i Obilić su započeli svoju stručnu obuku u oblasti krojenja koja se odvija u Stručnoj školi u Prištini „Shtejfën Gjeçovi“.
Projekat podržava kanadska ambasada.
AT svim učesnicima želi uspeh na ovom putu ka osnaživanju i njihovom društveno-ekonomskom uključivanju.