( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org
The Executive Director of AT Mr. Bashkim Ibishi and his team held a meeting with the Minister of Local Government Administration Mr. Elbert Krasniqi and his Political Advisor with whom they discussed and advocated on issues related to access to rights and services of returnees and IDPs, in particular access to property rights and the efficiency of local authorities to provide services effective.
Mr. Ibishi informed the Minister about the AT projects, in particular about the project which is being supported by UNMIK and which focuses on communities.
Minister Krasniqi reiterated his willingness to cooperate with the TA on any issue of common interest, in particular on the rights and inclusiveness of communities.
Drejtori Ekzekutiv i AT-së z. Bashkim Ibishi dhe ekipi i tij zhvilluan një takim me Ministrin e Administrimit të Pushtetit Lokal z. Elbert Krasniqi dhe Këshilltarin e tij Politik me të cilët diskutuan dhe avokuan për çështjet që kanë të bëjnë me çasjen në të drejta dhe shërbime të të kthyerve dhe PZHBV-ve, në veçanti çasjen në të drejtat pronësore dhe efikasitetin e autoriteteve lokale për të ofruar shërbime efikase.
Z. Ibishi e njoftoi Ministrin lidhur me projektet e AT-së, në veçanti lidhur me projektin i cili po mbështetet nga UNMIK-u dhe i cili në fokus ka komunitetet.
Ministri Krasniqi ritheksoi gatishmërinë për të bashkëpunuar me AT-në për çdo çështje me interes të përbashkët, në veçanti për të drejtat dhe gjithëpërfshirjen e komuniteteve.
Izvršni direktor AT g. Baškim Ibiši i njegov tim održali su sastanak sa ministrom administracije lokalne samouprave g. Elbert Krasniqi i njegov politički savetnik sa kojima su razgovarali i zastupali pitanja u vezi sa pristupom pravima i uslugama povratnika i interno raseljenih lica, posebno pristup imovinskim pravima i efikasnost lokalnih vlasti da efikasno pružaju usluge.
G. Ibishi je obavestio ministra o projektima AT, posebno o projektu koji podržava UNMIK i koji se fokusira na zajednice.
Ministar Krasniqi je ponovio svoju spremnost da sarađuje sa AT po bilo kom pitanju od zajedničkog interesa, posebno o pravima i inkluzivnosti zajednica.