( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org

The Report on the Human Rights Situation in Kosovo in 2019, including of the main challenges in access to human rights as well as human rights violations, has been published. Twenty-one civil society organizations (CSOs), among them “Advancing Together” (AT), working on protecting and promoting human rights in Kosovo have joined forces to draft this ground-breaking report. It assesses civil and political rights; economic, social and cultural rights; human rights issues relating to specific groups and persons in vulnerable situations; etc. It is the first joint civil society human rights report in Kosovo.

To read the full report click below: 👇🏽
Report final (ENG)

 

 

Është publikuar Raporti mbi Situatën e të Drejtave të Njeriut në Kosovë në vitin 2019, i cili përfshin sfidat kryesore në qasjen e të drejtave të njeriut, dhe ofron një përmbledhje të shkeljeve të të drejtave të njeriut. Njëzet e një organizatë të shoqërisë civile (OSHC), përfshirë “Advancing Together” (AT), të cilat punojnë në mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave të njeriut në Kosovë, kanë bashkuar forcat për të hartuar këtë raport. Raporti vlerëson gjendjen e të drejtave civile dhe politike; të drejtat ekonomike, sociale dhe kulturore; çështje të të drejtave të njeriut në lidhje me grupe të caktuara dhe personave në gjendje të cenueshme, etj. Ky është raporti i parë i përbashkët i shoqërisë civile mbi situatën e të drejtave të njeriut në Kosovë.

Për të lexuar raportin e plotë klikoni më poshtë: 👇🏽
Report final (Alb)

 

 

Objavljen je Izveštaj o stanju ljudskih prava na Kosovu u 2019. godini, koji uključuje i glavne izazove u pristupu ljudskim pravima, i daje prikaz kršenja ljudskih prava. Dvadeset i jedna organizacija civilnog društva (OCD), među njima i “Advancing Together” (AT), koje rade na zaštiti i promociji ljudskih prava na Kosovu udružile su snage kako bi izradile ovaj izveštaj. Izveštaj procenjuje stanje građanskih i političkih prava; ekonomska, socijalna i kulturna prava; pitanja ljudskih prava koja se odnose na određene grupe i osobe u ranjivim situacijama itd. Ovo je prvi zajednički izveštaj civilnog društva o stanju ljudskih prava na Kosovu.

Da biste pročitali ceo izveštaj, kliknite ispod: 👇🏽
Report Final (SRB)