( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org

The mother of 5 children from the Egyptian community in village of Serbobran/Srbobrane, Istog / Istok municipality, is happy that now she is benefiting from the Government Financial Recovery Assistance Measure 3.5 – support for afterbirth women and child allowance schemes. Thanks to assistance from Advancing Together (AT) to access the online platform, she is now benefiting from these schemes.
Advancing Together continues to assist vulnerable mothers from the Roma, Ashkali, and Egyptian communities through the legal aid component, services being provided for those who lack internet access, lack electronic equipment, and lack skills in their use. The project is being supported by the Embassy of Canada to Croatia and Kosovo – Canadian Fund for Local Initiatives (CFLI).

—————————————————

Nëna e 5 fëmijëve nga komuniteti egjiptian në fshatin Serbobran, komuna e Istogut, është e lumtur që tani po përfiton nga Ndihma Qeveritare për Rikuperim Financiar Masa 3.5 – mbështetje për gratë lehona dhe skema e ndihmës për shtesa të fëmijëve. Falë asistencës nga Advancing Together (AT) për tu qasur në platformën online, tani ajo përfiton nga këto skema.
Advancing Together vazhdon të ndihmojë nënat e cenueshme nga komuniteti rom, ashkali dhe egjiptian, përmes komponentës së ndihmës juridike, shërbime të cilat ofrohen për ato raste të cilat kanë mungesë të qasjes në internet, mungesë të pajisjeve elektronike dhe mungesë të aftësive në përdorimin e tyre. Projekti mbështetet nga Embassy of Canada to Croatia and Kosovo – Fondi Kanadez për Iniciativa Lokale (CFLI).

—————————————————

Majka petoro dece iz egipatske zajednice u selu Serbobran, opština Istok, srećna je što sada koristi vladinu meru finansijske pomoći 3.5 – porodiljska podrška i šema dečijeg dodatka. Zahvaljujući pomoći Advancing Together (AT) da pristupe onlajn platformi, ona ima korist od ovih šema.
„Advancing Together“ nastavlja da pomaže ugroženim majkama iz zajednica Roma, Aškalija i Egipćana, kroz komponentu pravne pomoći, usluge za one kojima nedostaje pristup internetu, nedostatak elektronskih uređaja i nedostatak veština u njihovom korišćenju. Projekat podržava Embassy of Canada to Croatia and Kosovo – Kanadski fond za lokalne inicijative (CFLI).