( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org
The Project Review Committee, established through the Project “Be My Partner for Welfare”, financed by the United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) and implemented by the NGO “Advancing Together”, held its second meeting today. In this meeting, the Committee was informed about the activities and progress of the Project, as well as reviewed and approved 4 new subprojects which were identified based on communities needs with the aim of improving their well-being.
Komiteti Shqyrtues i themeluar në kuadër të Projektit “Bëhu Partneri Im për Mirëqenie”, i financuar nga Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK) dhe zbatuar nga OJQ “Advancing Together”, sot mbajti takimin e dytë.
Në këtë takim, Komiteti u informua lidhur me aktivitetet dhe progresin e Projektit, si dhe u shqyrtuan dhe aprovuan 4 nënprojekte të reja të identifikuara bazuar në nevojat e komuniteteve me synimin për të përmirësuar mirëqenien e tyre.
Odbor za Reviziju osnovan u okviru Projekta „Budi Moj Partner za Blagostanje“, koji finansira Misija Ujedinjenih Nacija na Kosovu (UNMIK), a sprovodi NVO “Advancing Together”, održala je danas drugi sastanak. Na ovom sastanku Odbor se informisao o aktivnostima i napretkom Projekta, kao i razmatrao i odobrio 4 nove potprojekte koje su identifikovane na osnovu potreba zajednica sa ciljem poboljšanja njihovog blagostanja.