( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org

Me ndërmjetësim të “Advancing Together” (AT), organizatë partnere e UNHCR Kosovo, kompania për prodhimin e detergjenteve te lëngëta Union-Co, me pronar Kushtrim Tasholli, ka ndihmuar me 100 pako të produkteve higjienike, pjesëtarët e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian, të kthyer dhe raste me gjendje të rëndë sociale në komunat; Fushë Kosovë, Graqanicë, Ferizaj, Gjilan dhe Obiliq. Ky donacion është mirëpritur nga të gjithë përfituesit, dhe do t’ju shërbej atyre për siguri dhe mbrojtje më të madhe nga virusi #COVID19.Shpërndarja e kësaj asistence është bërë nga organizata “Advancing Together” – AT.

—————————-

Uz posredovanje Advancing Together (AT), partnerske organizacije UNHCR Kosovo, preduzeće za proizvodnju tečnih deterdženata Union-Co, sa vlasnikom Kuštrimom Tašolijem, je pomogao sa 100 paketa higijenskih proizvoda, pripadnike zajednica Roma, Aškalija i Egipćana, povratnici i slučajevi teškog socijalnog stanja u opštinama; Kosovo Polje, Gračanica, Uroševac, Gnjilane i Obilić. Ovu donaciju pozdravili su svi korisnici, i služiće im za veću sigurnost i zaštitu od virusa #COVID19.Podelu ove pomoći uradila je organizacija “Advancing Together” – AT.

—————————-

Through advocacy of “Advancing Together” (AT), UNHCR Kosovo partner organization, Production Company of liquid detergents Union-Co, with owner Kushtrim Tasholli, has helped with 100 packages of hygienic products, members of the Roma, Ashkali and Egyptian communities, returnees and vulnerable social cases in municipalities; Fushë Kosovë/ Kosovo Polje, Gracanica/ Gračanica, Ferizaj/ Uroševac, Gjilan/Gnjilane and Obiliq/ Obilić. This donation was welcomed by all beneficiaries and will serve them for greater safety and protection against the #COVID19 virus.The distribution of this assistance was done by “Advancing Together” – AT.