( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org

Me ndërmjetësim të “Advancing Together” (AT), organizatë partnere e UNHCR-it, sot, Komisioni Emergjent Komunal për Parandalim të Përhapjes së COVID-19 në Gjilan, ka ndarë një pako ushqimore dhe higjienike për një familje të komunitetit Rom, femër të rrezikuar/prind të vetëm, të kthyer në fshatin Vërbovc , komuna e Kllokotit.
Shpërndarja e kësaj ndihme ushqimore dhe higjienike, është bërë nga organizata “Advancing Together”-AT.

Uz posredovanje Advancing Together (AT), partnerske organizacije UNHCR-a, danas je opštinska Komisija za Vanredne Situacije za Sprečavanje Širenja COVID-19 u Gnjilanu, podelila paket hrane i higijene porodici romske zajednice ugrožene žene/samohrani roditelj, koja se vratila u selo Vrbovac, opština Klokot.
Distribuciju ove pomoći u hrani i higijeni izvršila je organizacija “Advancing Together” – AT.

Through advocacy of “Advancing Together” (AT), UNHCR’s partner organization, today, Municipal Emergency Commission for the Prevention of COVID-19 Spreading in Gjilan/Gnjilane, has allocated a food package and hygiene kits for a Roma community family, woman at risk/single parent, returned to the village Vërbovc/Vrbovac, municipality of Kllokot/ Klokot.
The distribution of this food and hygiene assistance was done by “Advancing Together” – AT.

#AdvancingTogether
UNHCR Kosovo
#leavingnoonebehind
#StayHome
#Covid19