( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org

Through the advocacy of “Advancing Together”, UNHCR’s partner organization, today Emergency Commission for the Prevention of COVID-19 Spreading in Gjilan/Gnjilane municipality, has distributed 120 food packages to vulnerable families, Roma community members in this municipality.
Among the beneficiaries of this assistance are also 12 returned families.

Përmes ndërmjetësimit të “Advancing Together” (AT), organizatë partnere e UNHCR-it, sot Komisioni Emergjent për Parandalimin e Përhapjes së COVID-19 në komunën e Gjilanit, ka bërë shpërndarjen e 120 pakove ushqimore, për familjet e cenueshme, pjesëtarë të komunitetit Rom në këtë komunë. Në mesin e familjeve përfituese janë edhe 12 familje të kthyera.

Posredovanjem “Advancing Together” (AT), partnerska organizacija UNHCR-a, danas Komisija za Vanredne Situacije za Sprečavanje Širenja COVID-19 u opštini Gnjilane, podelila je 120 prehrambenih paketa, za ugrožene porodice, pripadnicima romske zajednice u ovoj opštini. Među korisnicima ove pomoći, su takođe i 12 vraćenih porodica.

#AdvancingTogether
UNHCR Kosovo
#WithRefugees
#EveryoneCounts.