( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org

Today, the Deputy Mayor of Gjilan/Gnjilane municipality, accompanied by the Director of Health and the Commander of the Police Station, visited school where the Roma community attends classes, and handed over information technology equipment, ten (10) computers and laptops, to be used by Roma community children, for the online learning process. On this occasion, the representatives of this community, the school director and the parents of the children thanked the municipality and the donor company “Led-Com” for their contribution to improving the conditions of this community in following online learning.
#EducationforAll
#EducationMatters

Sot, Nënkryetari i Komunës së Gjilanit, shoqëruar nga Drejtori i Shëndetësisë dhe Komandanti i Stacionit Policor, kanë vizituar shkollën ku vijojnë mësimin nxënësit e komuniteti Rom, dhe ka dorëzuar pajisje të teknologjisë informative, dhjetë (10) kompjuterë dhe laptopë, për t’u shfrytëzuar nga këta fëmijë gjatë procesit mësimor online.
Me këtë rast, përfaqësuesit e këtij komuniteti, drejtoresha e shkollës si dhe prindërit e fëmijëve falënderuan komunën si dhe kompaninë donatore “Led-Com”, për kontributin e tyre në përmirësimin e kushteve të këtij komuniteti në përcjelljen e mësimit online.

Danas je zamenik gradonačelnika opštine Gnjilane, u pratnji Direktora za Zdravstvo i Komandanta Policijske Stanice, posetio školu u kojoj deca romske zajednice pohađaju nastavu i predao opremu informacione tehnologije, deset (10) računara i laptopa, koje će koristiti ova deca, tokom procesa onlajn učenja. Ovom prilikom su se predstavnici ove zajednice, direktor škole i roditelji dece zahvalili opštini i donatorskoj kompaniji „Led-Com“ na njihovom doprinosu poboljšanju uslova ove zajednice u nastavi online učenja.