( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.orgToday, through advocacy of “Advancing Together” (AT), partner organization of UNHCR, with the Municipal Commission for Emergencies in Gjilan/Gnjilane, has been achieved medical examination at home, of 20 old vulnerable persons, members of the Roma community, by the mobile emergency team of the Main Family Medicine Center (MFMC) in Gjilan/Gnjilane with professional staff prepared for prevention against COVID-19.
Emergency mobile medical team of MFMC, Deputy Mayor together with official from organization “Advancing Together” appealed to all family members of examined persons, for maximal health care, providing guidance on preventative COVID-19 protection measures.

Sot, përmes ndërmjetësimit të organizatës “Advancing Together” (AT), organizatë partnere e UNHCR-it, me Komisionin Komunal për Emergjenca në komunën e Gjilanit, është arritur që të realizohet kontrolli mjekësor në shtëpi, i 20 personave të moshuar në cenueshmëri, pjesëtarë të komunitetit Rom, nga ekipi mobil emergjent i Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare (QKMF) në Gjilan me staf profesional të përgatitur për preventivë ndaj COVID-19.
Stafi mjekësor i ekipit mobil emergjent i QKMF-së, Nënkryetari i komunës së bashku me zyrtarin e organizatës “Advancing Together” ftuan të gjithë familjarët e personave të kontrolluar për kujdes maksimal, duke dhënë udhëzime për masat parandaluese në mbrojtje nga COVID-19.

Danas posredovanjem organizacije “Advancing Together” (AT), partnerske organizacije UNHCR-a, sa Opštinskom Komisijom za Vanredne Situacije u opštini Gnjilane, je postignuto da se obavi lekarski pregled kod kuće kod 20 ugrožene starije osobe, članova romske zajednice, od strane mobilnog tima za hitne slučajeve Glavnog Centra Porodične Medicine (GCPM) u Gnjilanu sa stručnim osobljem pripremljenim za prevenciju COVID-19.
Stručno medicinsko osoblje mobilnog tima hitne pomoći GCPM, Zamenik Gradonačelnika zajedno sa zvaničnikom organizacije „Advancing Together“ pozvali su svu rodbinu kontrolisanih osoba, na maksimalnu opreznost, dajući uputstva za preventivne mere zaštite od COVID-19.

Today, through advocacy of “Advancing Together” (AT), partner organization of UNHCR, with the Municipal Commission for Emergencies in Gjilan/Gnjilane, has been achieved medical examination at home, of 20 old vulnerable persons, members of the Roma community, by the mobile emergency team of the Main Family Medicine Center (MFMC) in Gjilan/Gnjilane with professional staff prepared for prevention against COVID-19.
Emergency mobile medical team of MFMC, Deputy Mayor together with official from organization “Advancing Together” appealed to all family members of examined persons, for maximal health care, providing guidance on preventative COVID-19 protection measures.

#Covid19 #HealthcareForAll
#AdvancingTogether – AT
UNHCR Kosovo
#RriNshpi
#OstaniKodKuće
#StayHome
#BeshKhere