( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org
𝗧𝗿𝗮𝗷𝗻𝗶𝗺𝗲𝘁 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗽𝗲̈𝗿 𝗦𝗮𝗹𝗱𝗶𝗺 𝗽𝗼 𝘃𝗮𝘇𝗵𝗱𝗼𝗷𝗻𝗲̈!
Advancing Together (AT) vazhdon të mbështes grupin e të rinjëve të margjinalizuar nga komunitetet Rom dhe Ashkali, përfshirë persona të kthyer dhe të zhvendosur, drejt aftësimit profesional në fushën e saldimit. Trajnimi po zhvillohet në Shkollën Profesionale “Shtjefën Gjeqovi” në Prishtinë dhe mbështetet nga Ambasada Kanadeze.
————————————
𝗣𝗿𝗼𝗳𝗲𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗻𝗮 𝗼𝗯𝘂𝗸𝗮 𝘇𝗮 𝘇𝗮𝘃𝗮𝗿𝗶𝘃𝗮𝗻𝗷𝗲 𝗻𝗮𝘀𝘁𝗮𝘃𝗹𝗷𝗮𝗷𝘂!
Advancing Together (AT) podržava grupu marginalizovanih mladih iz romske i aškalijske zajednice, uključujući povratnike i raseljena lica, ka stručnom usavršavanju u oblasti zavarivanja. Obuka se odvija u Stručnoj školi “Shtjefen Gjeqovi” u Prištini a podržava ga i kanadska ambasada.
—————————–
𝗩𝗼𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗧𝗿𝗮𝗶𝗻𝗶𝗻𝗴 𝗼𝗻 𝗪𝗲𝗹𝗱𝗶𝗻𝗴 𝗮𝗿𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂𝗶𝗻𝗴!
Advancing Together (AT) is supporting a group of marginalized youth from the Roma and Ashkali communities, including returnees and displaced persons towards their professional training in the field of welding. The training is taking place at the Vocational School “Shtjefën Gjeqovi” in Prishtina and is supported by the Canadian Embassy.