( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org

After completing the training in the field of welding (12 persons) and CNC Operator for metal and wood processing (10 persons), all members of non-majority communities, returnees and displaced persons in the municipalities of Gjilan/Gnjilane, are certified for their professional skills obtained in these fields. Implementation of this vocational training for non-majority communities, returnees and IDPs is enabled through the project “Multi-Partner Trust Fund” (MPTF) in response of United Nations Organizations (UNO) to recovery from #COVID19, implemented by “Advancing Together” (AT) partner organization of UNHCR Kosovo.

Pas përfundimit të trajnimit në fushën e saldimit (12 persona) dhe operatorit në CNC për përpunim të metalit dhe drurit (10 persona), të gjithë pjesëtarë të komuniteteve jo-shumicë, të kthyer dhe të zhvendosur në komunën e Gjilanit, janë certifikuar për aftësimin e tyre profesional në këto lëmi.Zbatimi i trajnimeve në fushën e aftësimit profesional të komuniteteve jo-shumicë, atyre të kthyer dhe të zhvendosur, është mundësuar përmes projektit “Fondi i Mirëbesimit të Multi- Partnerëve” #FMMP si përgjigje e Organizatave të Kombeve të Bashkuara (OKB) për rimëkëmbje nga #COVID19 që zbatohet nga “Advancing Together” (AT), organizatë partnere e UNHCR Kosovo.

Nakon završene obuke u oblasti zavarivanja (12 osoba) i CNC operatera za preradu metala i drveta (10 osoba), svi pripadnici nevećinskih zajednica, povratnici i raseljena lica u opštini Gnjilane, su sertifikovani za stručno usavršavanje u ovim oblastima.Sprovođenje obuka iz oblasti stručnog osposobljavanja nevećinskih zajednica, povratnika i raseljenih lica, je omogućen kroz projekt “Multi-Partnerski Poverinički Fond #MPTF Organizacija Ujedinjenih Nacija (OUN) za odgovor i oporavak nakon #KOVIDa19, a sprovodi se od strane “Advancing Together” (AT), partnerske organizacije UNHCR Kosovo.