( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org

“Advancing Together” (AT), a partner organization of UNHCR, together with “KRCT – Kosova Rehabilitation Centre for Torture Victims” organized a women’s rights session with members of the Roma, Ashkali and Egyptian communities in the municipality of Gjakova/Đakovica. The forum addressed women’s rights, early marriages, domestic violence and mechanisms for protecting women’s rights. The meeting was held in an open environment through the implementation of the COVID-19 prevention protocol.


“Advancing Together” (AT), organizatë partnere e UNHCR-it, së bashku me “Qendrën Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës” (QKRMT) kanë organizuar sesionin për të drejtat e grave me pjesëtaret e komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian në Komunën e Gjakovës. Forumi trajtoi të drejtat e grave, martesat e hershme, dhunën në familje dhe mekanizmat për mbrojtjen e të drejtave të grave. Takimi u mbajt në ambient të hapur përmes zbatimit të masave të protokollit COVID-19.

“Advancing Together” (AT), partnerska organizacija UNHCR-a, zajedno sa “Kosovsi Centar za Rehabilitaciju Preživelih od Torture” (KCRPT) organizovala je sesiju o ženskim pravima sa pripadnicima zajednica Roma, Aškalija i Egipćana u Opštinu Đakovica. Forum se bavio o ženskim pravima, ranim brakovima, nasiljem u porodici i mehanizmima za zaštitu ženskih prava. Sastanak je održan u otvorenom okruženju uz primenu mera protokola COVID 19.