( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org
Within the Project “Be My Partner for Welfare”, financed by the United Nations Mission in Kosovo and implemented by the NGO “Advancing Together”, which aims to improve the well-being of communities through the implementation of community based and infrastructure projects, work has begun in the Kmetoc/Kmetovce neighborhood in Gjilan/Gnjilane to fix the sewerage system of polluted water. Members of the Serbian and Albanian community live in this neighborhood and have welcomed the realization of this project.
Në kuadër të Projektit “Bëhu Partneri Im për Mirëqenie”, i financuar nga Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë dhe zbatuar nga OJQ “Advancing Together”, i cili ka për qëllim të përmirësojë mirëqenien e komuniteteve përmes implementimit të projekteve të bazuara në komunitet dhe atyre infrastrukturore, kanë filluar punimet në lagjen Kmetoc në Gjilan për rregullimin e kanalizimit të ujërave të ndotura. Në këtë lagje jetojnë pjesëtarë të komunitetit serb dhe shqiptarë të cilët e kanë mirëpritur realizimin e këtij projekti.
U okviru projekta „Budi Moj Partner za Blagostanje“, koji finansira Misija Ujedinjenih Nacija na Kosovu, a sprovodi NVO “Advancing Together”, koji ima za cilj unapređenje blagostanja zajednica kroz realizaciju projekata zasnovanih na zajednice i infrastrukture, počeli su radovi u naselju Kmetovce u Gnjilanu na sanaciji kanalizacije zagađene vode. U ovom naselju žive pripadnici srpske i albanske zajednice koji su pozdravili realizaciju ovog projekta.