( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org
Within the Project “Be My Partner for Welfare”, financed by the United Nations Mission in Kosovo and implemented by Advancing Together (AT) a two-day workshop on ‘Development of project proposals & Access to IPA Funds (Instrument of Pre-accession Assistance)’, was delivered to local administration of the municipalities of Gjilan/Gnjilane, Graçanicë/Gračanica, Klinë/a and Novobërdë/Novo Brdo. The training, conducted by AT and Emrush Ujkani (Executive Director of the European Investors Council) as a guest trainer, aimed to increase the capacities of municipal government to identify the needs of citizens, develop projects and reach for potential funding resources.
Në kuadër të Projektit “Bëhu Partneri im për Mirëqenie”, financuar nga Misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë dhe zbatuar nga Advancing Together (AT), është mbajtur punëtoria dyditore me temën “Zhvillimi i projekt propozimeve dhe qasja në fondet IPA (Instrumenti i Para-Anëtarësimit)’ për administratën lokale të komunave të Gjilanit, Graçanicës, Klinës dhe Novobërdës. Trajnimi, i realizuar nga zyrtarë të AT-së dhe Emrush Ujkani (Drejtor Ekzekutiv i Këshillit Evropian të Investitorëve) si trajner i ftuar, kishte për qëllim rritjen e kapaciteteve të pushtetit lokal për të identifikuar nevojat e qytetarëve, për të hartuar projekt propozime dhe për t’iu qasur burimeve potenciale të financimit.
U okviru projekta „Budi moj partner za blagostanje“, koji finansira Misija Ujedinjenih nacija na Kosovu, a sprovodi Advancing Together (AT), je odrzana dvodnevna radionica sa temom „Razvoj predloga projekata i pristup IPA fondovima (Instrument Pretpristupne Pomoći)” za lokalnu administraciju opštine Gnjilane, Gračanica, Klina i Novo Brdo. Trejning, koji su predali zvaničnici AT’a i Emrush Ujkani (izvršni direktor Evropskog saveta investitora) kao gostujući trener, imala je za cilj da poveća kapacitete opštinske uprave da identifikuje potrebe građana, razvija projekte i posegne za potencijalnim izvorima finansiranja.