( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org

Në Ditën Botërore Humanitare që shënohet çdo vit më 19 Gusht, nderohen të gjithë punëtorët të cilët rrezikojnë jetën e tyre në shërbim humanitar. Kjo ditë ka për qëllim të zgjojë vetëdijen te të gjithë, për nevojën humanitare që ka në mbarë botën, si dhe për përhapje të idesë në mbështetje të njerëzve në nevojë.
Këtë vit të pandemisë globale, me respekt të posaçëm nderojmë të gjithë punëtorët shëndetësorë, policët si dhe mësimdhënësit, për sakrificën, guximin dhe profesionalizmin e tyre, në ofrimin e shërbimeve jetike për shoqërinë dhe për të gjithë ne, në përballjen e tyre të përditshme me rrethanat e jashtëzakonshme dhe sfiduese.Ata të gjithë së bashku meritojnë falënderim dhe respekt të thellë, në përkushtimin e jetës së tyre për të ndihmuar të tjerët!#RealLifeHeroes

Na Svetski Humanitarni Dan koji se svake godine obeležava 19. Avgusta, treba počastvovati sve radnike koji rizikuju svoj život u humanitarnoj službi. Ovaj dan ima za cilj da probudi svest u svima, za humanitarne potrebe koje ima širom veta, kao i za širenje ideje, u znak podrške ljudima u potrebi.
Ove godine globalne pandemije, sa posebnim poštovanjem odajemo počast svim zdravstvenim radnicima, policajcima i nastavnicima, za njihovu žrtvovanost, hrabrost i profesionalizam, u pružanju vitalnih usluga društvu i svima nama, u svakodnevnom suočavanju sa vanrednim i teškim okolnostima.
Oni svi zajedno zaslužuju duboku zahvalnost i poštovanje, u posvećenju svog života pomaganju drugima!#RealLifeHeroes

On World Humanitarian Day which is marked every year on August 19, all workers who risk their lives in the humanitarian service are honored. This day aims to raise awareness among all, of the humanitarian needs the world around has, as well as to spread the idea in support of the people in need.
On this year of the global pandemic, we honor with a special respect all health workers, police officers, and teachers for their sacrifice, courage and professionalism, for providing vital services to the society and for all of us in their daily confrontation with extraordinary and challenging circumstances. They all together deserve deep gratitude and respect, in dedicating their lives to helping others.#RealLifeHeroes