( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +383 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org
Today is the World Youth Skills Day – 15 July. Let’s mark today the strategic importance of equipping young people with skills for employment, decent work and entrepreneurship.
Meet Lejla and Egzonita, two girls from the Roma community from the village of Nakull of Peja, diligent girls with positive energy. They are realizing their childhood dream of becoming professional pastry chefs and are run their own pastry shop “The Sweet Filled Store”.
They tell us about their experience:
“In 2020, Egzonita and I, together with several other girls from our community, were selected as candidates to attend a professional training in Pastry – a project which was financed by the UNHCR organization and implemented by Advancing Together (AT).
After the training which was intensive and professional, we got certified and after the acquired knowledge and skills we came up with the idea and desire for entrepreneurship. We started dreaming about how to open a pastry shop that would be run by the girls themselves. This idea would enable our economic empowerment by providing income for both of us and our families.
We have already opened our Pastry which is located in Peja/Pec town, where we prepare various cakes with love and passion, which are always ready to be served to all citizens without any distinction.
We hope that as young women will serve as a model and motivation for others, especially those from the community groups, who have ideas and the will to be involved as much as possible in the society. The opportunities are now quite large but courage and determination are required to achieve the goals.
“We encourage every girl and woman who has talent, will and desire to develop their skills and get educated because this is the only way for their empowerment and socio-economic inclusion”
Sot është Dita Botërore e Aftësive të Rinisë – 15 Korriku. Të shënojmë sot rëndësinë strategjike të pajisjes së të rinjve me aftësi për punësim, punë të denjë dhe sipërmarrje.
Njihuni me Lejlën dhe Egzonitën, dy vajza të komunitetit Rom nga fshati Nakull dhe Pejë, vajza të zellshme dhe me energji pozitive. Ato po realizojnë ëndrrën e tyre të kamotshme për tu bërë pastiqere profesionale dhe për të drejtuar pastiçerinë e tyre “The Sweet Filled Store”.
Na tregojnë ato për eksperiencën e tyre:
“Unë dhe Egzonita në vitin 2020, së bashku me disa vajza të tjera nga komuniteti ynë u përzgjodhëm kandidate për të ndjekur një trajnimin profesional të Pastiqerisë – projekt i cili u financua nga organizata UNHCR dhe u zbatua nga Advancing Together (AT).
Pas trajnimit i cili ishte intensiv dhe profesional, ne u certifikuam dhe pas njohurive dhe shkathtësive të fituara erdhëm me idenë dhe dëshirën për ndërmarrësi. Ne filluam të ëndërrojmë se si ta hapim një pastiqeri e cila do të drejtohej nga vet ne vajzat. Kjo ide do të mundësonte fuqizimin tonë ekonomik duke na siguruar të ardhura si për ne, po ashtu edhe për familjet tona.
Ne tanimë kemi hapur Pastiqerinë tonë që gjendet në qytetin e Pejës ku përgatisim ëmbëlsira të ndryshme me shumë dashuri dhe pasion e të cilat janë gjithmonë të gatshme për tu shërbyer për të gjithë qytetarët pa dallim. Ne shpresojmë që si vajza të reja të shërbejmë si model dhe motivim për të tjerat sidomos ato nga radhët e komuniteteve, të cilat kanë ide dhe vullnet për tu përfshirë sa më shumë që të jetë e mundur në shoqëri.
Mundësitë tani janë mjaft të mëdha por kërkohet guxim dhe vendosmëri për të arritur qëllimet.
Ne inkurajojmë çdo vajzë dhe grua e cila ka talent, vullnet dhe dëshirë që t’i zhvillojë shkathtësitë, të shkollohet dhe edukohet sepse kjo është e vetmja mënyrë e fuqizimit dhe gjithë përfshirjes socio-ekonomike”.
Danas je Svetski Dan Veština Mladih – 15. jul. Označimo danas strateški značaj osposobljavanja mladih ljudi veštinama za zapošljavanje, dostojanstven rad i preduzetništvo.
Upoznajte Lejlu i Egzonitu, dve devojke iz romske zajednice iz sela Nakul i Peć, vredne devojke sa pozitivnom energijom. One ostvaruju svoj san da postanu profesionalne poslastičarke i vode sopstvenu poslastičarnicu „The Sweet Filled Store“.
One same nam govore o svom iskustvu:
„Ja i Egzonita 2020. godine, zajedno sa još nekim devojkama iz naše zajednice izabrane smo kao kandidati za pohađanje stručno usavršavanje za poslastičare – projekta koji je finansirala organizacija UNHCR, a implementirala Advancing Together (AT).
Nakon obuke, koja je bila intenzivna i stručna, dobili smo sertifikat i nakon stečenih znanja i veština došli smo na ideju i želju za preduzetništvom. Počeli smo da maštamo o tome kako da otvorimo poslastičarnicu koju bi vodile mi – devojke. Ova ideja bi omogućila naše ekonomsko osnaživanje tako što bi nam obezbedila prihod i za nas i za naše porodice.
Već smo otvorili našu poslastičarnicu koja se nalazi u gradu Peći, gde sa ljubavlju i strašću spremamo razne kolače, koji su spremni da se služe svim građanima bez razlike.
Nadamo se da kao mlade žene služimo kao uzor i motivacija drugima, posebno onima iz redova zajednica, koji imaju ideje i volju da se što više uključe u društvo.
Mogućnosti su sada prilično velike, ali za postizanje ciljeva potrebni su hrabrost i odlučnost.
“Podstičemo svaku devojku i ženu koja ima talenat, volju i želju da razvija svoje veštine, da se školuju i obrazuju jer je to jedini način osnaživanja i socio-ekonomskog uključivanja“.