( 0800 200 20 - FREE OF CHARGE ) +381 38 248 008 / +383 44 252 051 info@advancing-together.org

Child protection focal point of “Advancing Together” (AT) partner organization of UNHCR, with the aim of raising awareness among the most vulnerable children of the returnee community, held an online information session with Roma returnee children in village Plemetin/Plemetina (Obiliq/Obilić) and settlement Koloni/Kolonija (Gjakovë/Đakovica) to discuss about the COVID-19

Today, child protection focal point of “Advancing Together” (AT) partner organization of UNHCR, with the aim of raising awareness among the most vulnerable children of the returnee community, held an online information session with Roma returnee children in village...

AT held an information session with representatives of the Roma, Ashkali and Egyptian communities in the municipalities of Obilic/Obilić, Fushë Kosovë/Kosovo Polje, Ferizaj/Uroševac, Gjilan/Gnjilane, Gjakovë/Đakovica, Klina and Peja/Peć about COVID-19

Today, Advancing Together (AT), partner organization of UNHCR, with the aim of raising awareness of the vulnerable families of the returnee community held an information session with representatives of the Roma, Ashkali and Egyptian communities in the municipalities...

Advancing Together” (AT) partner organization of UNHCR, with the aim of raising awareness among the most vulnerable children of the returnee community, held an online information session with Roma returnee children in Graçanicë municipality to discuss about the COVID-19,

Sot, zyrtarja përgjegjëse për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve nga “Advancing Together” (AT) organizatë partnere e UNHCR-it, me qëllim të ngritjes së vetëdijes në mesin e fëmijëve më të cenueshëm të komunitetit të kthyer, ka mbajtur një sesion informimi në internet...

AT distributed information in Albanian and Serbian via posters on paper, in the most frequent places in the village Plemetina, Obilić municipality, with regard to the new prohibition movement measures on the decision of the Ministry of Health

Sot, Advancing Together (AT) ka bërë shpërndarjen e informacionit në gjuhën shqipe dhe serbe përmes pankartave nga letra, në vende më të frekuentuara në fshatin Plemetin, komuna e Obiliqit, në lidhje me masat e reja të ndalim qarkullimit, që ka marrë Ministria e...